Magalieskruin gemeenskap

Algemene Sinode se besluit oor Homoseksualiteit

2015-11-19

Brief van die Moderamen na aanleiding van appelle wat ingedien is teen die besluit van die Algemene Sinode 2015.

MEDIAVERKLARING: MODERAMEN                            18 NOVEMBER 2015

Die Moderamen van die Algemene Sinode het in Kemptonpark van 16-18 November 2015 vergader. Die vergadering het in ‘n positiewe gees en ‘n goeie gesindheid plaasgevind. Daar was hoofsaaklik twee sake op die agenda. Eerstens is onderskeidend gedink oor God se roeping vir die kerk in 2016. Twee prioriteite is geïdentifiseer:

  • Die gestuurdheid van gelowiges na die wêreld.
  • Die onderlinge verbondenheid van gelowiges aan mekaar.

Die Moderamen het hierdie prioriteite passievol omhels en is oortuig dat hierdie fokus nuwe hoop sal bring vir ons land en sy mense. Elke sinode en kerklike struktuur sal betrek word by dié hoopgewende beweging. Ons is vas oortuig dat God, deur die bring en die leef van die Evangelie, ‘n nuwe toekoms wil ontsluit vir ons lande.

Die tweede saak wat ons aandag geverg het, was die besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudings. Ons is intens bewus van die diep emosies wat hierdie besluit by gelowiges ontlok het.

Lidmate van die kerk het egter teen die besluit van die Sinode appélleer. Die Moderamen het hieroor advies ingewin by verskeie regsadviseurs. Die gemenereg vereis dat:

  • Reeds die kennisgewing van ‘n appél die uitvoering van die besluit opskort. Die besluit is dus nie opgehef nie, maar kan nie tot en met die afhandeling van die appélprosedure uitgevoer word nie.
  • In terme van die kerk se eie ordereëlings kan slegs die volgende gewone Algemene Sinode die appélle hanteer.
  • Die implikasie hiervan is dat hierdie saak, hangende die hantering van die  appélle, nie verder op Algemene Sinodale vlak gedebatteer kan word nie. Dit kan egter op gemeentelike, ring en sinodale vlak verder bespreek en hanteer word.

Die Moderamen doen ‘n beroep op gemeentes, ringe en sinodes om veilige en oop ruimtes te skep en verder gesprek te voer oor die aangeleentheid. Die geleentheid moet benut word om deeglik te besin oor die korrekte hantering van die Skrif, studie te doen van vorige besluite van die Algemene Sinode en ander relevante literatuur.

Die Moderamen is besorg oor die effek van hierdie impasse op lidmate met homoseksuele orientasie en hulle families en vriende. Ons roep gemeentes, ringe en sinodes op om met deernis en liefde met hierdie persone in gesprek te tree en hulle in te sluit in die warmte van ons kerlike huis.

Die Moderamen is ook besorg oor die lidmate wat met groot weerstand reageer het op die Sinode se besluite. Ons versoek hierdie gelowiges om die kerklike weë te benut om hulle standpunte te stel. Ons glo dat ons altyd almal se deelname aan gesprekke soos hierdie nodig het om uiteindelik die waarheid te onderskei.

Ons het goed nagedink oor die Skrif se oproep tot liefde en eensgesindheid.

 

 

Filippense 2:2 het onder meer tot ons gespreek: “Maak nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, een in strewe.”

Ons is verbind tot die eenheid van die kerk. Ons is verbind om met liefde God te verheerlik. Daryl Guder sê:

“Disagreeing Christianly is one of the most powerful forms of incarnational witness the church can practice.” (The Continuous Conversion of the Church). Mag dit ook nou, waar ons intense verskille beleef, die krag van ons getuienis wees!

 

Nms Moderamen

Nelis Janse van Rensburg
Voorsitter

2015-10

Tydens die pas afgelope Algemene Sinode is daar sekere besluite geneem oor die hantering van die saak rondom homoseksualiteit.

Hierdie besluite het vêr rykende implikasies. 

'n Deel van die besluite bepaal dat gemeentes self kan besluit hoe die saak in gemeentes hanteer word.

Die Sentrale Kerkraad van die gemeente het die besluit bespreek.  In reaksie op die besluit van die Algemene Sinode plaas ons graag Magalieskruin se besluit oor die saak:

NG Magalieskruin besluit oor homoseksualiteit en selfde geslag verhoudings.

 

In die gemeente:

 

In Magalieskruin het ons ‘n hart vir mense; alle mense. Ons Heiland het ons so geleer.  Daarom is ons lief vir alle mense, ongeag van hulle tekortkominge en persoonlike stryd, en bedien ons graag alle mense.  Ons aanvaar dat ons almal swak is en ons eie gebreke het, daarom verwerp ons enige afbrekende optrede teenoor mense.

 

In Magalieskruin veroordeel ons nie mekaar nie. Ons Heer het die vrou wat hulle na Hom gebring het (Joh 8: 1-11), ook nie veroordeel nie. Hy vra wel van haar ‘n nuwe standaard en styl van lewe; ‘n lewe in die lig en volgens sy norme en waardes.  Daarom roep ons ook alle lidmate op om volgens God se norme te lewe.

 

Ons is oortuig dat die Skrif ons leer dat ‘n huwelik die verbintenis tussen een man en een vrou is, wat mekaar met die liefde van Christus versorg.  

 

Ons glo dat die Skrif daaroor duidelik is dat die beoefening van alle seksuele verhoudings buite die huwelik, soos bv. homoseksuele en buite egtelike verhoudings, teen God se wil en plan is soos alle ander sondes waaroor die Skrif praat.

 

Vir alle sondes is daar vergifnis en vrymaking deur die bloed van Jesus Christus.  Ons mag egter nie ligweg met God se genade en vergifnis omgaan nie.  Ons moet strewe na heiligmaking en ‘n lewe in ooreenstemming met God se waardes.

 

Die Here wil Sy ontspoorde skepping weer op spoor bring. Hy wil dat ons heel en gelukkig sal wees. Hy het belowe om die goeie werk wat Hy in ons begin het, te voltooi (Fil 1:6). Hy doen dit ook deur die kragtige werk van die Heilige Gees.

 

 

Teenoor die Algemene Sinode:

 

Magalieskruin gemeente verskil van die kern besluit ten gunste van homoseksualiteit soos dit in die Algemene Sinode se besluite opgeneem is.

 

Ons glo dat die teologie wat deur die Algemene Sinode beoefen word in dié saak teen die Woord van God is.

 

Ons spreek ons ernstige kommer uit oor die pad wat die besluite die kerk op neem.  Ons is teen die feit dat die NG kerk betrek word by die legitimering van selfde geslag verhoudings.

 

Ons roep die Algemene Sinode en die sinodale leierskap op tot her-besinning.

 

2015-10-09

 

Die besluite van die Algemene Sinode, Oktober 2015

  1. A.    BESLUIT VAN DIE SINODE OOR SELFDEGESLAGVERHOUDINGE EN -HUWELIKE:

Die 16de vergadering van die Algemene Sinode van die NG Kerk het op Vrydag 9 Oktober soos volg besluit:

1 Die Algemene Sinode herbevestig die gelykwaardigheid van alle mense ongeag seksuele oriëntasie en verbind haarself tot die handhawing van die menswaardigheid van alle mense.

2 Die Algemene Sinode verklaar dat hetero- en homoseksuele persone wat in ʼn verhouding van persoonlike geloofsgehoorsaamheid aan die Here leef, ten volle kan deelneem aan al die voorregte van die kerk as verbondsgemeenskap.

3  Die Algemene Sinode herbevestig die besluite oor die huwelik van 2004, 2007 en 2013 dat slegs die verbintenis van een man en een vrou as ʼn huwelik beskou word.

4  Die Algemene Sinode besluit om in die lig van pt 1 hierbo erkenning te gee aan die status van burgerlike verbintenisse van persone van dieselfde geslag wat gekenmerk word deur liefde en trou, en maak voorsiening dat hierdie verbintenisse deur predikante wat hulle weg oopsien, bevestig kan word.

5 Dieselfde Christelik-etiese standaarde (leer en lewe) geld vir die legitimasie van ordening van alle persone.  Punt 7 van die besluit van 2007 verval.

6  Die Algemene Sinode erken die diversiteit van beskouinge oor selfdegeslagverbintenisse binne die NG Kerk en bevestig die reg van kerkrade om hieroor hulle eie standpunte en praktyke te formuleer en te reël.

7 Die Algemene Sinode bevestig die diskresie van kerkrade om die verskille oor homoseksualiteit in gemeentes te hanteer en versoek hulle om dit in ʼn gees van Christlike liefde te doen.

8  Die Algemene Sinode bied hierdie besluite oor selfdegeslagverhoudings aan met nederigheid na ʼn  ernstige soektog en as die beste toepassing van die boodskap van die Bybel soos ons dit tans verstaan.  Die Algemene Sinode versoek lidmate, gemeentes en kerkvergaderings om weereens op ʼn selfstandige soekproses na die toepassing van die boodskap van die Bybel hieroor te gaan. In die soektog kan studiestukke van die Algemene Sinoge van 2007, 2011, 2013 en 2015 ernstig gelees word. In ooreenstemming met die NGB Art 2 behoort die besondere en algemene openbaring gebruik te word, dws die beste huidige menswetenskaplike bevindings.

9 Die Algemene Sinode besluit om ʼn Christelik-Bybels-etiese model oor die seksualiteit vir alle mense te ontwikkel om gemeentes te begelei in die lig van voorafgaande besluite.  Hierdie saak word ook verwys na die Projekspan vir Leer en Aktuele Sake, wat reeds ʼn soortgelyke opdrag in A.8.2 bl 172 punt 7.4 ontvang het.

10  Die Algemene Sinode besluit om ʼn bevatlike oorsig van die NG Kerk se reis met homoseksualiteit saam te stel en te versprei om gemeenteleiers te bemagtig in die begeleiding van gemeentes oor hierdie saak.

 Die Algemene Sinode het verder besluit:

1 Vanuit ons verbintenis tot die waardes van die Seisoen van Menswaardigheid sê ons as Algemene Sinode opreg jammer vir mense wat seergekry het en wie se waardigheid aangestas is weens enige homofobiese taal, gedrag of gesindheid van die kant van die kerk, ook tydens hierdie vergadering.

2 Die Algemene Sinode weerhou haarself voortaan van enige homofobiese taal, gedrag en gesindheid juis vanweë ons verbintenis aan die Seisoen van Menswaardigheid, en ook vanuit ʼn diepe oortuiging van die diskriminerende aard van sodanige taal, gedrag en gesindheid as gevolg daarvan.

 Die Algemene Sinode het verder besluit:

1 Die Algemene Sinode dra dit aan die Algemene Steunspan Regte op om die kerkregtelike- en regsimplikasies van enige besluit(e) insake selfdegeslagverhoudings te ondersoek met verslag en aanbeveling aan die Algemene Sinodale Moderamen.

2 Die Algemene Sinode neem kennis dat volgens die Civil Union Act (Wet 17 van 2006) vereis word dat denominasies skriftelik by die Minister moet aansoek doen om toestemming te verkry om selfdegeslagverbintenisse te voltrek (vergelyk Klousule 5 wat soos volg lees: Designation of ministers of religion and other persons attached to religious denomination or organisation as marriage officers:  (1) Any religious denomination or organisation may apply in writing to the Minister to be designated as a religious organisation that may solemnise marriages in terms of this Act).

Die Algemene Sinode het verder besluit:

1 Die Sinode van Namibië versoek die Algemene Sinode om kennis te neem dat pt 4 in die goedgekeurde voorstel wat soos volg lees  “erkenning te gee aan die status van burgerlike verbintenisse van persone van dieselfde geslag”, in stryd is met die landswette van Namibië.

2 Die Algemene Sinode keur goed dat hierdie pt 4 oor selfdegeslagverhoudinge nie afdwingbaar is op die Sinode van Namibië nie.

Views: 243

Add a Comment

You need to be a member of Magalieskruin gemeenskap to add comments!

Join Magalieskruin gemeenskap

© 2019   Created by Louis Lemmer.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service