Magalieskruin gemeenskap

Corona Virus Maatreëls

Magalieskruin Gemeente neem die bedreiging wat die Covid 19 pandemie bied ernstig op. Ons wil as gelowiges met groot verantwoordelikheid omgaan met hierdie saak. Ons glo dat dit ons roeping is om die Here se liefde sigbaar te maak, ook binne hierdie situasie.

In ‘n poging om die uitbreek van hierdie pandemie so effektief moontlik te bestuur, het die regering sekere leiding gegee. Ons volg hierdie leiding en sal ons optrede aanpas soos wat die situasie ontwikkel. Ons moedig lidmate aan om hulself te laat lei deur betroubare inligting en self leiding te neem deur verantwoordelike optrede.

Dit is waarskynlik dat die situasie verder sal versleg en dat maatreëls al strenger sal word. Dit is dus belangrik dat ons aktief sal saamwerk en (figuurlik gesproke!) sal hande vat met ons gemeenskap om die uitdagings te hanteer. Ons moet waak teen onnodige paniek, self-gerigtheid, verdagmakery en die verspreiding van valse inligting.

Die Sentrale Kerkraad het tydens ‘n spesiale kerkraadsvergadering, wat op Dinsdag 17 Maart gehou is, op die volgende praktiese reëlings besluit:

Eredienste

Alle erediens byeenkomste is gekanselleer tot na Paasfees, met ander woorde tot en met Sondag 12 April 2020. Aankondigings oor wat na Paasfees gebeur sal op ‘n gepaste tyd gemaak word.

Preke sal elke Sondag om 08:00 op die gemeente se kommunikasie platforms beskikbaar gestel word. Ons moedig gesinne en individue aan om steeds groot erns te maak en die erediens tuis te vier met die materiaal wat beskikbaar gestel gaan word. Benut asb ons webwerf by www.magalieskruin.com. Dit is die basis vanwaar af ons alle inligting versprei. Besoek ook ons Facebook bladsy by Magalieskruin-Algemeen.

Ons moedig lidmate aan om doop geleenthede uit te stel tot wanneer normale eredienste hervat word. Ons is egter bereid om onder spesiale omstandighede wel die doop te bedien. Dit sal tydens ‘n normale erediens bedien word in die kerk, maar met slegs die familie, kerkraadslede en genooide vriende.

In hierdie tyd word ons opnuut bewus van die voorreg wat ons nog altyd as vanselfsprekend aanvaar het om vrylik bymekaar te kom om die Here te aanbid.

Begrafnisse, troues

Ons sal steeds begrafnisse en troues bedien vir solank as wat die byeenkomste nog toegelaat word.

Let op dat die getal persone wat dit bywoon beperk moet word tot onder 100 persone en dat streng persoonlike higiëne gevolg moet word. Geen tee sal bedien word nie.

Bedienings en aktiwiteite

Alle jeug en kategese byeenkomste (Groeigroepe) is afgestel tot verdere kennisgewing.

Elke bediening moet self besluit of en in hoe ‘n mate hulle aangaan met hulle normale aktiwiteite en byeenkomste. Dit moet met groot verantwoording en versigtigheid bedryf word en aanpassings moet gemaak word waar nodig. Die kerkraad kan vorentoe leiding gee dat alle aktiwiteite gestaak word.

Die Kuiermark is uitgestel tot Saterdag 1 Augustus 2020.

Kerkkantoor

Die kerkkantoor sal oop bly en aanhou funksioneer tot verdere kennisgewing.

Ons versoek lidmate om besoeke te beperk tot die nodigste en om liefs per telefoon of e-pos kontak te maak. (Tel. 012 548 1245 of magaliesbest@telkomsa.net) Ons wil graag ons personeel beskerm ook sodat hulle in staat sal wees om ons bediening in hierdie kritiese tyd te ondersteun.

Leraarsbesoeke

Ons leraars gaan aan met pastorale en sieke ondersteuning. Waar en soos gepas sal alternatiewe metodes benut word.

Ons vra vir mense om verantwoordelik op te tree met die versoek van besoeke. As jy moontlik die virus onderlede het, of gereis het, moet dit gekommunikeer word. Kom ons wees verantwoordelik met die deel van toepaslike inligting.

Finansies

Die kerk verkeer die afgelope paar jaar onder groot finansieële druk. Ons begroting is hierdie jaar verder teruggesny en ons was voor die virus al besorgd dat ons nie ons begrote inkomstes gaan haal nie. Die afstel van ons eredienste het nou ook ‘n direkte impak op die dankoffer insameling.

Hierdie omstandighede gaan verdere druk op ons finansies plaas, wat ‘n geweldige negatiewe impak gaan hê as lidmate nie persoonlik verantwoordelikheid neem nie. Ons vra dus dat elke lidmaat aktief die besluit sal neem om die gemeente finansieël te ondersteun.

Bydraes kan direk in die gemeente se bankrekening inbetaal word per EFT, per debietorder, deur die betaal masjien by die kerkkantoor of deur ons SnapScan kode wat op ons webwerf beskikbaar is.

Bank besonderhede:

NG Magalieskruin-Pretoria

ABSA

Tak: 632005

Rekening: 090 590 537

Tjek rekening

SnapScan

Om vir SnapScan te registreer gaan na SnapScan op jou selfoon se Playstore.

Dit is maklik, veilig en gerieflik.

Jy kan ook net die QR code langsaan scan met jou foon.

Persoonlike higiëne riglyne

Een van ons grootste wapens teen die pandemie is deur behoorlike higiëne beginsels te volg. Van hierdie sake kan snaaks voel, maar dit is uiters belangrik dat ons almal die beginsels sal volg. Doen dit vir jou mede-mens.

Was jou hande gereeld. By alle byeenkomste moet daar geriewe wees om hande te was.

Beoefen behoorlike higiëne wanneer jy hoes of nies.

Moenie persone met die hand groet nie.

Hou behoorlike afstande tussen jou en ander persone.

Indien jy siek is, moet asseblief nie enige byeenkomste bywoon nie en lig enige persoon met wie jy moontlik kan kontak maak vooraf in.

Per regeringsopdrag mag geen byeenkomste van meer as ‘n honderd persone gehou word nie. Minder as ‘n honderd persone is egter geen waarborg vir veiligheid nie. Beperk die getal mense wat byeenkomste bywoon en beperk die getal byeenkomste tot slegs die nodige.

Kommunikasie

Goeie en effektiewe kommunikasie is een van ons grootste bates in hierdie situasie. Dit sal ons help om mekaar te ondersteun en om gekoordineerd te kan werk om die aanslag te hanteer.

Ons gaan groot moeite maak om gereeld en effektief te kommunikeer. Hiervoor gaan ons ons webwerf (www.magalieskruin.com), Facebook (Magalieskruin Gemeente – Algemeen), SMS, e-pos, WhatsApp en gedrukte materiaal gebruik.

Ons vra dat elke lidmaat aktief hieraan sal deelneem, deur hierdie platforms te benut.

Een van ons belangrikste platforms gaan die WhatsApp groepe wees wat ons gaan stig. Verwag asb. kommunikasie hieroor en reageer om deel te word van hierdie groepe. Die groepe sal op ‘n baie verantwoordelike manier benut word en sal geen “gemorspos” akkomodeer nie.

Hoop en lig

Magalieskruin is meer as ooit oortuig dat ons ‘n roeping het om binne hierdie omstandighede ‘n daadwerklike verskil te maak.

Ons wil dus vashou aan ons “Welkom Tuis” riglyne wat sê:

Groet mekaar (en ander!).

Gee om vir mekaar (en ander!).

Bid vir mekaar (en ander!).

Ons gaan nie toelaat dat hierdie virus ons van mekaar en van ons samelewing vervreem nie. Inteendeel! Ons sien hierbinne mooi geleenthede om werklik die Evangelie te leef.

Ons glo dat Magalieskruin gemeente ‘n roeping het om ons gemeenskap te dien. Jy is Magalieskruin, ons is Magalieskruin!

Indien jy in moeilike omstandighede beland, laat weet ons.

Indien jy ‘n geleentheid sien om ander te help, doen dit. Tree met liefde en respek teenoor ander op. Ook teenoor die persone wat van jou afhanklik is en wat in hierdie tyd dalk nog meer jou ondersteuning nodig het. Ons dink hier veral aan die mense wat vir ons werk, ons ouer persone en kinders. Die beginsel bly … doen aan ander soos jy graag sou wou dat iemand aan jou moes doen.

Ons roep almal op tot gebed.  Ons moedig elkeen aan om by ons WhatsApp gebedsgroep aan te sluit en saam en gekoördineerd te bid teen die aanslag van hierdie virus. Stuur ‘n WhatsApp met jou naam aan Ds. Louis by 0829290244.

Ons kan nie die erns van hierdie situasie onderskat nie. Dit is egter belangrik om terselfdertyd te onthou dat ons kinders van die lewende Here is. Ons vertroue is in Hom. Ons weet dat hy ons deur hierdie tyd gaan dra en dat elkeen van ons se lewe en welstand in sy hande is.

Moenie bang wees nie, plaas jou vetroue in die Here wat jou elke dag in sy hande hou.

Ds. Corne Bootha
Namens die Sentrale Kerkraad
Magalieskruin gemeente
2020-03-18

Views: 384

Add a Comment

You need to be a member of Magalieskruin gemeenskap to add comments!

Join Magalieskruin gemeenskap

© 2020   Created by Louis Lemmer.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service